cc-line-text cc-content-copy cc-print qrcode
Sep 27, 2023 | 其他
內政部「擬參選人候選人被罷免人或罷免案提議人之領銜人申請鑑識深度偽造聲音影像辦法」訂定發布
有關「擬參選人候選人被罷免人或罷免案提議人之領銜人申請鑑識深度偽造聲音影像辦法」,業經內政部於112年9月12日以台內警字第11260237342號令訂定發布,並已公告行政院公報資訊網,歡迎民眾參閱。
cc-line-text cc-content-copy cc-dots-horizontal
Prev Next