cc-line-text cc-content-copy cc-print qrcode
Sep 15, 2023 | 其他
鼓勵檢舉妨害選舉要點業經法務部112年8月22日法令字第1120452修正發布
法務部修正「鼓勵檢舉賄選要點」,名稱並修正為「鼓勵檢舉妨害選舉要點」,業經法務部112年8月22日以法令字第11204527660號令修正發布,並自112年8月22日生效。
cc-line-text cc-content-copy cc-dots-horizontal
Prev Next