cc-line-text cc-content-copy cc-print qrcode
Jul 29, 2022 | 其他
有關「反賄選,愛臺灣系列--青年篇」宣導影片,歡迎同仁踴躍點閱,增加公民意識。
最高檢察署為加強111年地方公職人員選舉反賄選宣導,製播「反賄選,愛臺灣系列--青年篇」宣導影片,歡迎民眾踴躍點閱,提高公民意識。
影片連結: https://www.youtube.com/watch?v=IAxwr9Q3FHw
cc-line-text cc-content-copy cc-dots-horizontal
Prev Next