cc-line-text cc-content-copy cc-print qrcode
Jun 21, 2021 | 綜合公告
本館白色恐怖綠島紀念園區管理中心專案助理職務代理職缺甄選結果公告

本館白色恐怖綠島紀念園區管理中心專案助理職務代理職缺甄選結果錄取名單如下:
正取人員:張○詠

備取人員:徐○

cc-line-text cc-content-copy cc-dots-horizontal
Prev Next