cc-line-text cc-content-copy cc-print qrcode
Nov 09, 2022 | 綜合公告
白色恐怖綠島紀念園區 入園須知修正
本館白色恐怖綠島紀念園區入園須知於108年訂定實行至今已3年多,相關規定需依實行狀況增減或修改條款內容,以利管理維護設施、展覽品及公共安全,因此修正入園須知(詳附件、入園須知修正)。
cc-line-text cc-content-copy cc-dots-horizontal
Prev Next