cc-line-text cc-content-copy cc-print qrcode
Oct 05, 2022 | 其他
最高檢察署111年地方公職人員選舉賄選宣導影片
為達到反賄選宣導分眾分流之成效,最高檢察署111年地方公職人員選舉「反賄選,愛臺灣系列--布袋戲篇、新住民篇、復古篇、動畫篇、廣播篇」等反賄選宣導影片,請多加利用。
 

廉政機關「反賄選,愛臺灣系列」網站連結:https://www.tps.moj.gov.tw/16542/743730/991731/post


 
cc-line-text cc-content-copy cc-dots-horizontal
Prev Next