cc-line-text cc-content-copy cc-print qrcode
Jan 01, 2022 | 其他
文化部為鼓勵學生參與藝文活動,9大藝文票券平台與文化部合作推出「平台回饋送同學藝起FUN」,凡響應購買指定藝文節目滿千即可獲得回饋20%之專案活動
詳情請見附件檔案
cc-line-text cc-content-copy cc-dots-horizontal
Prev Next